HACCP

Certyfikacja przez CertTec Polska systemu HACCP  to niezależne potwierdzenie i rzetelna ocena warunków produkcji środków spożywczych, w tym opracowanych Analiz Zagrożeń oraz oceny ustanowionych Krytycznych Punktów Kontroli.

System HACCP jest wymagany przez międzynarodowe przepisy dotyczące żywności i pozwala na eliminację zagrożeń występujących podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji a także dystrybucji żywności.

Wniosek o certyfikację
W przypadku zainteresowania usługą certyfikacji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza:
Wniosek o certyfikację Systemu Zarządzania – plik w formacie PDF.
Wniosek o certyfikację Systemu Zarządzania – plik w formacie Word.

Proces certyfikacji jest realizowany w następujących etapach:

1) Zaplanowanie procesu certyfikacji
– przygotowanie oferty i umowy o świadczenie usługi certyfikacji,
– przygotowanie planu wizyt audytorów.
2) Audyt wstępny – audytor Jednostki Certyfikującej zapoznaje się z dokumentacją organizacji, w celu sprawdzenia, czy wszystkie wymagania normy zostały wdrożone.
3) Audyt certyfikujący systemu – sprawdzenie realizacji procedur zgodnie z wdrożoną dokumentacją, czyli zbadanie jak system funkcjonuje w rzeczywistości, opracowanie i wydanie raportu z wynikami auditu.
4) Wydanie decyzji o przyznaniu certyfikatu – w oparciu wyniki audytu oraz wymagania procesu certyfikacji wystawiany jest certyfikat potwierdzający zgodność wdrożenia wymagań.
5) Audyt re-certyfikujący – po roku przeprowadzany jest audyt re-certyfikacyjny, (powtórzenie etapów 3,4). Pozytywny wynik audytu re-certyfikacji pozwala na wydanie certyfikatu na kolejny rok.

Korzyści certyfikacji systemu HACCP
Istnieje wiele korzyści, wynikających z posiadania wdrożonego certyfikowanego systemu HACCP, należą do nich m.in.:
zapewnienie niezależnej oceny i potwierdzenie spełnienia wymagań,
świadomość konsumenta, że produkt można uznać za bezpieczny,
poprawa organizacji zarządzania w przedsiębiorstwie,
poprawa konkurencyjności wytwarzanych produktów,
poszerzenie rynku zbytu swobodnego przepływu towarów w UE.