Ocena zgodności i ryzyk

Ocena ryzyka

Zgodnie z aktualnymi trendami związanymi z realizacją przedsięwzięć ryzyko ma stawać się integralną częścią zarządzania, zakorzenioną w kulturze i praktykach oraz dopasowaną do biznesowych procesów organizacji, adekwatnie do realizowanych przez nią przedsięwzięć. Ocena ryzyka jest ogólnym procesem identyfikacji ryzyka, na który składają się: analiza i ewaluacja ryzyka. Ponadto przeprowadzanie oceny ryzyk są coraz częściej wymogiem pozyskania kontraktów.

Zespół ekspertów i praktyków CertTEC Polska posiada kompetencje, aby zrealizować zlecenie usługi w zakresie przeprowadzenia oceny potencjalnego wpływu zmian technicznych, eksploatacyjnych i organizacyjnych na bezpieczeństwo systemu kolejowego zgodnie z:

– wymaganiami Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.,

– procedury PKP PLK S.A. SMS/MMS-PR-02 „Ocena ryzyka technicznego i operacyjnego”,

– procedury PKP PLK S.A. SMS/MMS-PR-03 „Zarządzanie zmianą”.

Ocena zgodności

Przeprowadzanie oceny zgodności przekazuje producentom informacje na temat tego jak ma wyglądać ocena zgodności oferowanego przez nich wyrobu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ocena ta może zostać przeprowadzona w oparciu o odpowiednie moduły oceny zgodności.

CertTEC Polska wspomaga swoich klientów w zakresie wyboru i przeprowadzenia zgodności. Nasi Klienci uzyskują wyczerpującą i kompletną informację czy proces oceny zgodności producent może wykonać sam czy potrzebna będzie strona trzecia.

Koordynujemy realizację ocen zgodności adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb producentów, w oparciu o dedykowane przepisy branżowe.

Oferujemy:

Usługi w zakresie uzyskiwania dopuszczeń w trybie procedury SMS-PW-17 „Dopuszczenie elementów podsystemów i technologii przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A.

Usługi w zakresie Interoperacyjności Systemu Kolei oraz Pojazdów Szynowych, w tym np.:
– przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia dla pojazdów kolejowych w trybie interoperacyjnym,
– przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania dopuszczenia pojazdów szynowych w trybie świadectwowym.

Usługi w zakresie opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa i świadectwa bezpieczeństwa.

Usługi w zakresie opracowania i wdrożenia dokumentacji systemów zarządzania jakością oraz dokumentacji technicznej wymaganej przez dany moduł oceny (Decyzja 2010/713/UE) dla składników interoperacyjności oraz podsystemów.

Usługi w zakresie spełnienia wymagań Rozporządzenia MIiR nr 720 z dnia 13.05.2014 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych, w tym:
– opracowanie wymaganej dokumentacji technicznej,
– pełne wsparcie merytoryczne i formalne w kontaktach z Jednostkami Organizacyjnymi, z Prezesem UTK w zakresie uzyskania przedmiotowych świadectw dopuszczenia,
– reprezentacja Zleceniodawcy w kontaktach z Jednostkami Organizacyjnymi oraz Prezesem UTK.

Usługi w zakresie merytorycznego i formalnego spełnienia wymagań, określonych w obowiązujących przepisach i niezbędnych do uzyskania Certyfikatu Weryfikacji WE  podsystemu wydanych przez Notyfikowane Jednostki Certyfikujące (NOBO), w tym np.:
– przygotowanie wniosku do Jednostki Notyfikowanej,
– przygotowanie zgłoszenia do Prezesa UTK dot. rozpoczęcia procesu oceny zgodności,
– weryfikacja dokumentacji jakościowej (deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia, deklaracje WE zgodności, atesty materiałowe itp.) zakupionych materiałów, budowli i urządzeń,
– konsultacja działań korygujących po ocenie wykonanej przez Jednostkę Notyfikowaną,
– przygotowanie projektów dokumentów wg wzorów odnoszących się do wystawienia deklaracji wg wymagań aktualnych regulacji oceny zgodności w zakresie wprowadzenia wyrobów do obrotu.

Usługi w zakresie regulowanym:

  • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,( Dz.U. 2016 poz. 1966).
  • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG
  • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

Zachęcamy do kontaktu z Nami.