Odwołania, skargi

Każdy Klient lub potencjalny klient Jednostki Certyfikującej CertTec Polska ma możliwość złożenia odwołania i / lub skargi dotyczącej oferowania, rozpatrywania wniosku o certyfikację a także innych aspektów przeprowadzania procesu certyfikującego.
Składając skargę do Jednostki Certyfikującej można użyć formularza: Pismo odwołanie, skarga.

Zgodnie z przyjętą w Jednostce Certyfikującej procedurą odwołania lub skargi rozpatrywane są w przeciągu 30 dni od dnia wpłynięcia stosownego pisma na adres Jednostki Certyfikującej, lub na e-mail: certyfikacja@certtec.pl.

Przy rozpatrywaniu skargi na działalności Jednostki Certyfikującej obowiązuje zasada, że decyzja rozstrzygająca odwołanie lub skargę jest podejmowana i poddana przeglądowi i zatwierdzona przez osoby niezaangażowane w działania certyfikacyjne związane ze złożonym odwołaniem lub skargą, jest to zgodne z przyjętymi zasadami bezstronności.

W przypadku wystąpienia spraw spornych Zarząd angażuje do rozpatrzenia sprawy Radcę Prawnego, który działając jako Pełnomocnik CertTEC Polska Sp. z o.o. dokonuje z drugą stroną ustaleń, co do rozwiązań akceptowalnych przez obie strony.

W przypadku braku porozumienia ze składającym odwołanie lub skargę uruchamiana jest procedura postępowania sądowego.