Polityka jakości i bezstronności usług certyfikacji

Zarząd CertTec Polska sp. z o.o., działając jako Najwyższe Kierownictwo Jednostki Certyfikującej deklaruje, że:

 • System jakości funkcjonujący w CertTec Polska jest zgodny z wymaganiami norm: ISO/IEC 17021-1 i ISO 9001.
 • Świadczone usługi są ogólnie dostępne dla wszystkich klientów nimi zainteresowanych, o ile jest to zgodne z zakresem działalności CertTec Polska Sp. z o.o.
 • Kontakty z klientami oparte są na zasadach pełnego partnerstwa i niestosowania procedur, które w jakikolwiek sposób mogłyby uprzywilejować danego klienta.
 • Proces certyfikacji realizowany jest w sposób bezstronny i niezależny z przestrzeganiem mających zastosowanie przepisów prawnych, a postępowanie CertTec Polska Sp. z o.o. regulują zapisy zawarte w ustanowionych procedurach systemu jakości.
 • Posiada odpowiednie środki finansowe i techniczne do prowadzenia działalności certyfikacji oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
  Personel Jednostki Certyfikującej CertTec Polska:

 • Jest wystarczająco liczny do realizacji zadań.
 • Jest właściwie wykształcony i posiada wiedzę oraz doświadczenie zawodowe.
 • Ma zapewniony stały rozwój zawodowy zmierzający do wzrostu kompetencji
 • Zna treść niniejszej polityki, rozumie i stosuje ją w odniesieniu do własnego stanowiska pracy.
 • Zna procedury systemu jakości obowiązujące w CertTec Polska Sp. z o.o.
 • Jest wolny od zewnętrznych nacisków handlowych, finansowych i innych, a jego płace nie są powiązane z wynikami procesu certyfikacji, a także liczbą przeprowadzanych procesów.
 • Wszelkie informacje uzyskiwane w procesach certyfikacji traktowane są jako poufne.

Nadrzędnym celem związanym z realizacją niniejszej polityki jest bezstronne i profesjonalne działanie, zmierzające do upowszechnienia stosowania wśród podmiotów gospodarczych i specjalistów nimi zarządzających międzynarodowych i uznanych standardów zarządzania.